در 11 ماهه سال جاری انجام شد

پرداخت مبلغ 5194 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی

پرداخت  مبلغ 5194 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال 1396 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 5194.0 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 418.2 هزار ميليارد ريال (معادل 8.8 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال 1396 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال جاري مبلغ 3219.1 هزار میلیارد ریال (معادل 62.0 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 178.3 هزار میلیارد ریال معادل 5.9 درصد افزايش داشته. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال جاري معادل 1278.1 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 3219.1 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می شود از 1512.2 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.5 درصد آن (مبلغ 1278.1 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
     
 
جدول 1- هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 11 ماهه سال 1396
      
 در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 256983 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 5884 ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 4706251 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 447 ميليون ریال پرداخت شده است.
 
 
                                                                         
گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌اي کرد.


تعداد بازديدها:   2,681