با همت شبکه بانکی در سال 1396 انجام شد

پرداخت بیش از 37 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

مجموع تسهيلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت های دانش بنیان در سال 1396 معادل 37548.6 ميليارد ريال بوده است.

تسهیلات پرداختی از اسفند 1395 تا اسفند 13962


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اسفند ماه 1396 معادل 4813.6 ميليارد ريال تسهيلات به 218 شرکت دانش بنيان، به طور متوسط 22.1 ميليارد ريال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

3

بانک های صادرات و ملت به ترتيب با 1036.6 و 966.7 ميليارد ريال بيشترين مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنيان را به خود اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است مانده کل تسهيلات اعطايی به 008 1 شرکت دانش بنيان در پايان اسفندماه معادل 46169.1 ميليارد ريال، ميانگين به هر شرکت 45.8 ميليارد ريال است. بيشترين مانده به بانک های صادرات با 8112.9 ميليارد ريال، ملت با 7721.8 ميلياردريال و صنعت و معدن با 6847 ميليارد ريال تعلق دارد.      
 
همچنین مانده مطالبات غير جاری به ميزان 7434 ميليارد ريال، متعلق به 140 شرکت و معادل 16.1 درصد کل مانده تسهيلات است.

براساس این گزارش مانده مطالبات غير جاری شامل 2038.4 ميليارد ريال سررسيد گذشته متعلق به 49 شرکت، 2008.6 ميليارد ريال معوق متعلق به 44 شرکت و 3387 ميليارد ريال مشکوک الوصول متعلق به 47 شرکت است.

4
 


تعداد بازديدها:   2,960