توسط بانک ها و موسسات اعتباری انجام شد؛

اعطای 6139 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی در سال گذشته


تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1396 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6139.1 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 655.5 هزار ميليارد ريال (معادل 12 درصد) افزايش داشته است.
 
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 3788.8  هزار میلیارد ریال (معادل 61.7  درصد کل تسهیلات پرداختی)  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 277 هزار میلیارد ریال معادل 7.9 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاري معادل 1456.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 3788.8 هزار میلیارد ریال) است.
 
 ملاحظه مي‌شود از 1742.2 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.6 درصد آن (مبلغ 1456.8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 
     
 
 
در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 284330 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6127 ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد 5210912 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 485 ميليون ریال پرداخت شده است.
 
 
 
 
 
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.
تعداد بازديدها:   3,420