تمديد يک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌ های سرمايه‌گذاری 2 الی 11 شهریور 96 است

تمديد يک‌ماهه قراردادها، منحصر به  سپرده‌ های سرمايه‌گذاری  2 الی 11 شهریور 96 است
تمديد يک‌ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهاي سپرده‌ سرمايه‌گذاری مدت‌دار يکساله‌ای است که طی 2 شهریور الی 11 شهریور 96 منعقد شده است. همچنین افتتاح سپرده سرمايه‌گذاری مدت‌دار جديد با رعايت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی و حداکثر به ميزان 15 درصد مجاز می باشد. 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 184664‏/97 مورخ 29‏/5‏/1397 موضوع اعلام امکان تمديد يک‌ماهه قرارداد سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار و با توجه به پرسش‌ها و برداشت‌های متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد این بخشنامه، بانک ها و موسسات اعتباری  موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

1- همچنان که پيش‌تر اعلام شد سياست‌های جديد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرايط و اقتضائات روز در دست تدوين بوده و به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

2- تأکيد می شود تمديد يک‌ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده‌ سرمايه‌گذاری مدت‌دار يکساله‌ای است که در سال گذشته و در بازه زمانی 2‏/6‏/1396 الی 11‏/6‏/1396 منعقد شد.

3- قراردادهای سپرده‌گذاری مذکور با همان شرايط قرارداد و صرفاً حداکثر تا مدت‌ يک‌ماه ديگر قابل تمديد است. لذا تمديد قراردادهای سپرده‌گذاری مورد اشاره برای مدتی بيش از يک‌ماه به هيچ وجه مجاز نمی باشد.

4- افتتاح سپرده سرمايه‌گذاری مدت‌دار جديد با رعايت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 173793‏/96 مورخ 5‏/6‏/1396 و حداکثر به ميزان 15 درصد مجاز می باشد. 

5- بديهی است اين بانک همچنان بر اين مهم که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی بايد در تعيين و اعلام نرخ سود علیالحساب سپرده‌های مذکور با تحليلی جامع و برآورد شرايط و روندهای آتي اقتصادی، ابتدا نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمايه‌گذاری در پايان دوره را پيش‌بينی کرده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری تعيين کنند و بدين‌لحاظ نرخ سود علی الحساب می بايد همواره کمتر از نرخ سود قطعی پايان دوره باشد، تأکيد دارد.
تعداد بازديدها:   4,329