شاخص بهای تولید کننده در مرداد ماه 15.2 محاسبه شد


شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1396 به‌میزان 15.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه 1397 به عدد 144.2 رسيد که نسبت به ماه قبل 6.3 درصد افزايش داشته است.

 شاخص مذکور در مرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 33.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد..
تعداد بازديدها:   4,557