طی شش ماهه سال جاری انجام شد؛

پرداخت بیش از 36هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

طی شش ماه منتهی به شهریور ماه 1397، شبکه بانکی به 1043 شرکت دانش بنيان، معادل 36675.9 ميليارد ريال تسهيلات (به طور متوسط به هر شرکت 35.2 ميليارد ريال) تسهیلات پرداخت کرده است.

1
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک های ملت و ملی به ترتيب با 6576.2 و 5038.1 ميليارد ريال بيشترين مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنيان را به خود اختصاص داده اند. 

2

همچنین درمجموع تسهیلات پرداختی از شهریور 1396 تا شهریور 1397 به شرکت های دانش بنیان، معادل 61837.8 میلیارد ریال تسهیلات بوده که این میزان به تفکیک برای بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به ترتیب معادل 14461.2، 25051.3 و 22325.3 میلیارد ریال بوده است.

3
 
لازم به ذکر است، مانده کل تسهيلات اعطایی به 1130 شرکت دانش بنيان در پايان شهریور ماه 1397 معادل 63406.7 ميليارد ريال (ميانگين به هر شرکت 56.1 ميليارد ريال) است. بيشترين مانده به بانک های ملی(10619.1ميليارد ريال )، ملت ( 9542.5ميلياردريال) و صادرات (9061.1 ميليارد ريال) تعلق دارد.     
 
4

خاطرنشان می شود، مانده مطالبات غيرجاری به ميزان  10132.5 ميليارد ريال (متعلق به 167 شرکت) و معادل  16 درصد کل مانده تسهيلات است.   

گفتنی است، مانده مطالبات غيرجاری شامل 2632.6 ميليارد ريال سررسيد گذشته (72 شرکت )، 1514.1 ميليارد ريال معوق (42 شرکت) و 5985.8 ميليارد ريال مشکوک الوصول (53 شرکت) است.
تعداد بازديدها:   939