شاخص بهای تولیدکننده دی ماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به دي ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به دی ماه 1396 به‌میزان 34.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 در دی ماه 1397 به عدد 175.2 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش داشته است.

شاخص مورد اشاره در دي ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 52.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

1
تعداد بازديدها:   2,305