روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398
 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 9749.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2012.6 هزار ميليارد ريال (معادل 26 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1398 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 5261.4 هزار میلیارد ریال معادل 54 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 941.5هزار میلیارد ریال معادل 21.8 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاری معادل  2167.3هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 5261.4 هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از 3172.4 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 68.3 درصد آن (مبلغ3 .2167 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 
1


 در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 390988 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 8.1 میلیارد ريال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد 3672077 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.9 میلیارد ریال پرداخت شده است.    
 
2
 


تعداد بازديدها:   4,512