در طی 12 ماهه سال گذشته؛

137.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اعطا شد

طی دوازده ماهه ١٣٩٨ به ١١٠٨ *شرکت دانش بنيان مبلغ ١٣٧.۶ هزار ميليارد ريال (ميانگين هر شرکت ١٢۴.٢ ميليارد ريال) تسهيلات پرداخت شد که نسبت به دوازده ماهه سال ١٣٩٧ به ميزان ٧۴.۵ درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بيشترين تسهيلات طی دوازده ماهه سال ١٣٩٨ از سوی بانک هاي ملت به مبلغ ٢٨.٢ هزار ميليارد ريال، ملی به مبلغ ٢١.٢ هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ ١٩.٨ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.

 

1


* منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های پيش از مقطع آذر ماه 1397 تعداد تسهيلات اعطايی به شرکت های دانش بنيان بوده است و  از مقطع آذر ماه 1397 تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختی منظور نظر مي باشد.


تعداد بازديدها:   2,217