رئیس کل بانک مرکزی:

تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه منفی شد

تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه منفی شد
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهنده تورم درکشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش 2.4 واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، بطوری که تورم تولید کننده از 1.6 درصد اسفند ۹۸به ۰/۸- درصد در فروردین ۹۹رسید.
 
براین اساس تغییر شاخص بهای تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به 20.9 درصد رسید که نسبت به ماه پیش  2.9 واحد درصد کاهش داشت.

دکتر همتی تأکیدکرد: با توجه به پیش نگر بودن تورم تولید کننده ،این امر می تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
 


تعداد بازديدها:   3,804