شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد:

اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی

اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
در تداوم برنامه های  بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز به ریاست دکتر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" را به شرح زیر تصویب کرد:

الف: بانک مرکزي به منظور اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، سياست کنترل مقداري ترازنامه را با اولويت ساير دارايي‌ها و دارايي‌هاي خارجي در کنار ساير سياست‌هاي نظارتي مدنظر قرار ‌دهد.

ب:  سياست کنترل مقداري ترازنامه شامل اعمال محدوديت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزي، اوراق بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار مولد و اعتبارات پيشران زنجيره توليد نمي‌شود.

ج:  بانک مرکزي مي‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را بر حسب وضعيت مالي و نوع ماموريت آن‌ها تعديل کند، به‌گونه‌اي که براي بانک‌هاي با وضعيت مالي نامناسب محدوديت بيشتري و براي بانک‌هاي با وضعيت مالي مناسب‌تر، محدوديت کمتري اعمال کند.

لازم به توضیح است که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد .


تعداد بازديدها:   4,283