پرداخت 10433.5 هزار میلیارد ریال به بخش های اقتصادی در هشت ماهه سال جاری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 8 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 10433.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5119.5 هزار ميليارد ريال معادل 96.3 درصد  افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 8 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاري مبلغ 6106.8 هزار میلیارد ریال معادل 58.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3249.4 هزار میلیارد ریال معادل 113.7 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 8 ماهه سال جاري معادل 2272.0هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ 6106.8 هزار میلیارد ریال است.

ملاحظه مي‌شود از 3041.6 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 74.7 درصد آن مبلغ 2272.0 هزار ميليارد ريال در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

 
جدول 1- هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 8 ماهه ابتدای سال 1399 
1
 
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.

 


تعداد بازديدها:   1,651