دستورالعمل جدید شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالی ابلاغ شد

دستورالعمل جدید شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالی ابلاغ شد
«دستورالعمل شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 384127‏‏‏‏‏.98 مورخ 1398.11.6 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالی»، با عنايت به مفاد ماده (101) «آيين‌نامه اجرايی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشويی» موضوع تصويب‌نامه شماره 92986‏‏‏‏‏‏‏‏‏.ت57101ﻫ مورخ 1398.7.22 هيأت محترم وزيران مبنی بر منوط شدن صدور کارت هديه و ساير کارت‌هاي نقدی به افتتاح حساب سپرده توسط متقاضی نزد مؤسسات اعتباری و با هدف به‌روزرسانی و متناسب نمودن ضوابط موصوف با شرايط و اقتضائات جدید، دستورالعمل یاد شده توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اهم تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

-    صدور کارت هديه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.

-    صدور کارت هديه در هر مؤسسه اعتباری به صورت غيرحضوری، صرفاً از طريق ابزارهای پذيرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است.


-    حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هديه معادل يک ميليون (1.000.000) ريال است.


-    حداکثر مبلغ هر فقره کارت هديه از پنج ميليون (5،000،000) به‌ بيست ميليون (20.000.000) ريال افزایش یافته است.


-    حداکثر مدت اعتبار کارت هديه از يک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.


تعداد بازديدها:   12,676