اعلام نتیجه نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج جدید

ضمن اعلام نتیجه‌ نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ 25 آبان ماه، به اطلاع می‌رساند ‌حراج بیستم اوراق یاد شده در تاریخ 2 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

20

حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادی و دارايی الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام می شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   5,203