اعلام نتیجه بیست‌وهفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج مرحله جدید

ضمن اعلام نتیجه‌ بیست و هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ 21 دی ماه، به اطلاع می‌رساند ‌حراج بیست و هشتمین مرحله اوراق یاد شده در تاریخ 28 دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح این گزارش به شرح زیر است:

21101400

حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادی و دارايی الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تأمين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.

 


تعداد بازديدها:   1,938