دستورالعمل اجرایی صندوق های قرض الحسنه بررسی شد


   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شورای پول و اعتبار در یکهزار و صدمین  جلسه مورخ 20/5/1388 ،‌ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را مورد بحث و بررسی قرار داد در همین زمینه مقرر گردید؛ به منظور حمایت ،تشویق و نظارت برحسن جریان فعالیت آنها در ارایه تسهیلات برای نیازهای ضروری واساسی جامعه وکمک های انساندوستانه و ترویج سنت عظیم قرض الحسنه به صورت زیر تقسیم بندی شوند:
1-صندوق های تک واحدی که در قالب صندوق های صنفی ، خانوادگی ،مسجد و اداری فعالیت می کنند، کماکان به فعالیت صحیح قرض الحسنه ادامه دهند.
2-متقاضیان تاسیس صندوق قرض الحسنه باید تمامی شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی را احراز و تا قبل از کسب شرایط و اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق هیچ گونه فعالیت نخواهند داشت.
3-صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز می بایست برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ،شرایط خود را با آئین نامه مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق دهند..
  لذا بر اساس مصوبه فوق و در اجرای مفاد بسته سیاستی – نظارتی لازم است کلیه صندوق های قرض الحسنه برا ی تطبیق شرایط  خود با مقررات موجود اقدام نمایند.
 

تعداد بازديدها:   9,062