تفاهم حاصله برای استمرار فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در پی تفاهم حاصله برای استمرار فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی مقررگردید :صندوقهای قرض الحسنه ای که تحت پوشش سازمان مزبور فعالیت می نمایند و تاکنون نسبت به تکمیل پرونده خود برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننموده اند ، برای بهره مندی از این فرصت در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود نزد سازمان اقتصاد اسلامی اقدام نمایند .تعداد بازديدها:   6,497