تجمیع وادامه فعالیت برخی تعاونی های اعتبار به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسيس

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :در چهارچوب برنامه ساماندهي موسسات پولي غير بانکي ، تعاوني های اعتبار ذیل با تامين حداقل سرمايه اوليه و با توافق و امضاء‌ صورتجلسه در يکديگر تجميع و به عنوان موسسه اعتباري در شرف تاسيس به فعاليت خود ادامه خواهند داد و محدوديت هاي اعمال شده عليه آنها مرتفع مي گردد:
1- موسسه اعتباري فردوسي(در شرف تاسيس) شامل:
1-1- تعاوني اعتبار عام کشاورزان مازنداران
1-2- تعاوني اعتبار وحدت خراسان رضوي
1-3- تعاوني اعتبار الزهرا خراسان رضوي
1-4- تعاوني اعتبار اميدجلين گرگان
1-5- تعاوني اعتبار بدرتوس خراسان رضوي
1-6- تعاوني اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
1-7- تعاوني اعتبار پيوند مشهد
2- موسسه اعتباري پيشگامان(در شرف تاسيس) شامل:
2-1-شرکت تعاوني پيشگامان کوير يزد
2-2- تعاوني اعتبار ايرانيان( فارس)
3- موسسه مالي اعتباري کارسازان آينده شامل :
3-1- تعاوني اعتباري کارسازان آينده
3-2-تعاوني اعتباري آينده سازان حساس
4- موسسه اعتباري اعتماد ايرانيان(در شرف تاسيس) شامل:
4-1- تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان
4-2-تعاوني اعتبار دانش خراسان
4-3-تعاوني اعتبار رهگشاي سبزوار
5- موسسه مالي  اعتباري مولي الموحدين شامل:
5-1- تعاوني اعتبار مولي الموحدين
5-2- تعاوني اعتبار بهمن ايثار(تحت تکلفل مولي الموحدين)
5-3- تعاوني اعتبار قائمين اقتصاد
تعاوني هاو موسسات مذکور مسئوليت تنظيم روابط حقوقي لازم فيمابين خود را بر عهده خواهند داشت و اين روابط تاثيري بر حقوق مشتريان و اشخاص ثالت نخواهد داشت.
  همچنين علاوه بر تعاوني های اعتباري فوق ، تعاوني هاي اعتباري ثامن الائمه- تعاوني اعتبار عسکريه- تعاوني اعتبار ميزان- تعاوني اعتبار ثامن الحجج ، تعاوني اعتبار فرشتگان وتعاونی اعتبار صالحین نيز با توجه به توديع سرمايه اوليه مي توانند به عنوان«موسسه اعتباری در شرف تاسیس » به فعاليت خود ادامه دهند.
  بديهي است تمامي موسسات مزبور مکلف به رعايت مفاد بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي از جمله رعايت سقف نرخ هاي سود سپرده ابلاغي و عدم توسعه شعب مي باشند.


تعداد بازديدها:   16,957