اطلاعیه ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد

روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد بدنبال ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و با اقدامات وسيع بعمل آمده از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، مرحله اول برنامه ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد به اتمام رسيده است و تعاوني‌هاي اعتباري ذيل تجميع شده و بعنوان مؤسسه مالي اعتباري در شرف تأسيس ادامه فعاليت خواهند داد و بانک مرکزي با استقرار ناظر مقيم بر عملکرد‌ آنان نظارت خواهد کرد.
مؤسسات زير فقط مجاز به استفاده از تابلو "مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس تحت نظارت بانک مرکزي" مي‌باشند و تعاوني‌هاي اعتباري ذيل‌ ٱنان نيز مکلفند با تغيير تابلو خود از نام و عناوين جديد استفاده نمايند. بکارگيري عناوين بيشتر و يا کمتر و يا استفاده سايرين , از اين عناوين غيرقانوني بوده و جاعلين تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت.
مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تأسيس مجازعبارتند از:
1- مؤسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين شامل: 
 (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتباري مولي‌الموحدين
- تعاوني اعتباري بهمن ايثار (تحت تکفل مؤسسه)
- تعاوني اعتباري قائمين اقتصاد

2- مؤسسه مالي و اعتباري صالحين شامل:
 (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتبار صالحين
- تعاوني اعتبار پشتکار قزوين
- تعاوني اعتبار دانش آموختگان و دانشجويان وحدت ( تحت تکفل موسسه)
- تعاوني اعتبار مرزنشينان محمودآباد
- تعاوني اعتبار پرتوگل گرگان
3- مؤسسه مالي و اعتباري باران شامل:
 (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتبار فرشتگان
- تعاوني اعتبار فرزان بيرجند
- تعاوني اعتبار امين طلاب
- تعاوني اعتبار رسالت توس
- تعاوني اعتبار قائم
- تعاوني اعتبار افضل توس
4- مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج شامل: 
  (در شرف تأسيس)
- شرکت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج
- شرکت تعاوني توسعه فجر راستين
- شرکت تعاوني اعتبار آريا شمال
- شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک صادرات آمل
- شرکت تعاوني اعتبار صنوف بازاريان پارسيان ساري
- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي پرتور فرهنگ قائم‌شهر
- شرکت تعاوني توسعه روستايي سياهکلا محله شرقي
- شرکت تعاوني توليدي کشاورزي دشت سبز قائم‌شهر
- شرکت تعاوني اعتبار خزر گلشن بابل
- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي کارکنان بانک ملت قائم‌شهر
- شرکت تعاوني اعتبار کارکنان دولت بابلسر
- شرکت تعاوني اعتبار صنوف بازاريان بابلسر
- شرکت تعاوني اعتبارکارکنان بانک ملت آمل
- شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک صادرات بابلسر
- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي مفرح ساري
- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي کارکنان بانک تجارت قائم‌شهر
- شرکت تعاوني توسعه روستايي آتيه‌سازان کله‌بس بابلسر
- شرکت تعاوني اعتبار بانوان پويا خزر آمل
- شرکت تعاوني اعتبار فروغ بازار محمودآباد
- شرکت تعاوني اعتبار معين الرضا
5- مؤسسه مالي و اعتباري پيشگامان يزد شامل: 
 (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتبار پيشگامان يزد
- تعاوني اعتبار ايرانيان (زرين دشت فارس)
- تعاوني اعتبار آتي فرزان
- تعاوني اعتبار اعتماد یزد
6- مؤسسه مالي و اعتباري عسکريه شامل: 
  (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتبار عسکريه
- تعاوني اعتبار توسعه و عمران گرگان
7- مؤسسه مالي و اعتباري فردوسي شامل: (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتبار عام کشاورزان مازندران
- تعاوني اعتبار وحدت مشهد
- تعاوني اعتبار الزهرا
- تعاوني اعتبار اميدجلين
- تعاوني اعتبار بدر توس
- تعاوني اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
- تعاوني اعتبار پيوند مشهد
8- مؤسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده شامل: 
 (در شرف تأسيس)
- تعاوني اعتبار کارسازان آينده
- تعاوني اعتبار آينده‌سازان حساس
9- موسسه مالی اعتباری قوامین شامل:
(در شرف تأسيس)
- موسسه قوامین
- تعاونی اعتبار حسنات

همچنين تعاوني‌هاي اعتبار ميزان و ثامن‌الائمه با توجه به توديع سرمايه اوليه مي‌توانند به عنوان مؤسسه مالی و اعتباري در شرف تأسيس به فعاليت خود ادامه دهند. بديهي است تمامي مؤسسات مذکور مکلف به رعايت مفاد بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي ازجمله رعايت سقف نرخ سود سپرده ابلاغي و عدم توسعه شعب مي‌باشند.
لازم به ذکر است استفاده از عنوان تعاوني اعتباري آزاد از اين پس ممنوع و غيرقانوني است و بجز آن تعداد که بشرح فوق ساماندهي شده اند,  فعاليت ساير تعاوني‌هاي اعتباري آزاد در سراسر کشور غيرمجاز و غيرقانوني است و درصورت استمرار فعاليت , مديران‌ آنان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

 

تعداد بازديدها:   14,825