شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آبان ماه 1390

     خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383 در آبان ماه1390 به شرح ذيل است:
      شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهری ايران در آبان ماه 1390  به عدد 6/280 رسید که نسبت به ماه قبل 6/1درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 1/22 درصد رشد داشته است.
 نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه1390 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1389 معادل 8/19 درصد مي باشد.تعداد بازديدها:   8,690