پیشگیری از صدور چک بی محل هدف اصلی قانون جدید استتعداد بازديدها:   1,994