بانک مرکزی به موسسات پولی اعلام کرد ؛

مهلت تکمیل پرونده و تغییر تابلوی 6 موسسه پولی در حال ادغام تا پانزدهم فروردین ماه

     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 6 موسسه پولی در حال ادغام را موظف به تکمیل پرونده و تغییر تابلوها تا تاریخ پانزدهم فرودین ماه سال 92 نمود .
    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 6 موسسه ای که قرار است به علت کمبود سرمایه تبدیل به دو موسسه اعتباری شوند ، موظف گردیدند تا تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال92 نسبت به تکمیل پرونده و تغییر تابلوها اقدام نمایند . در غیراین صورت ضمن جلوگیری از فعالیت این موسسات ، اسامی آن ها نیز به اطلاع عموم خواهد رسید .
در همین رابطه شایان ذکر است ، برخی موسسات پولی از عنوان موسسه مالی و اعتباری استفاده می کنند و این در حالیست که براساس بند الف ماده 30 و بند ب ماده 42 قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار، عنوان «موسسات اعتباری » صحیح می باشد . لذا موسسات پولی که مجوز تاسیس و فعالیت دریافت می نمایند موظفند از عنوان « موسسه اعتباری ... » استفاده نمایند .


تعداد بازديدها:   25,781