رشد 2 برابری ثبت سفارشات مرکز مبادلات در سال جاری

مرکزمبادلات ارزی در شش ماه سال گذشته تعداد26231 فقره ثبت سفارش را به ثبت رساند، که بیشترین آن مربوط به اسفند ماه سال 1391 با تعداد 7813 فقره  است ، این تعداد بیانگر 2 برابری میانگین ماه های گذشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، با توجه به افزایش میران عرضه ارز از اوایل اسفندماه سال 1391 از تعداد ثبت سفارشات در دریافت نوبت ارز کاسته شده و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد به طوری که طی دو هفته فروردین ماه سال 1392 ( هفدهم الی بیست و نهم فروردین) تعداد ثبت سفارش پذیرفته شده  به 4375 فقره رسید، که میانگین دو هفته مزبور حدوداً  2 برابر میانگین هفته های سال گذشته است.
این گزارش می افزاید : در مجموع مرکز مبادلات ارزی با پذیریش بیش از 30606 فقره ثبت سفارش به ارزش 2/9 میلیارد دلار، نیازهای بخش تولید را تامین نموده است که سهم هر گروه  کالایی از مبلغ فوق به شرح جدول پیوست است.

 تعداد بازديدها:   4,861