اداره آمار بانک مرکزی:

نرخ تـــــورم در فروردین مــاه 1392 معادل 3/32 درصد بود

  خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال 1391 نسبت به سال 1390(نرخ تورم سال 1391) معادل 5/30 درصد افزایش داشته است.
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1392نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1391 معادل 3/32 درصد می‌باشد.تعداد بازديدها:   9,071