رکورد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی

تعداد ثبت سفارش مرکز مبادلات ارزی در سال جاری از مرز دوازده هزار گذشت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مبادلات ارزی کشور با رکورد جدید ثبت بیش از هفت هزار و نهصد فقره سفارش در ماه جاری، توانست تعداد بیش از دوازده هزار نیاز ارزی وارد کنندگان از ابتدای سال تا بیست و هشتم اردیبهشت ماه را پوشش دهد. این  سفارشات به ارزش حدود چهار میلیارد دلار بخش مهمی از نیاز های واقعی ارز کشور را تشکیل می دهد.
همچنین این مرکز سال گذشته با اختصاص بیش از هفت و نیم میلیارد دلار، توانست نقش بسزایی در مدیریت، شناسایی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی داشته باشد.تعداد بازديدها:   4,377