مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در نشست نظام تامین مالی تولید :‌

فعالیت بانکها در فضای رقابتی زمینه ساز کارایی بیشتر می شود

    ارتباط مثبت میان توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی به وجود هزینه های بالای جمع آوری و پردازش اطلاعات و هزینه های دادوستد بازمی گردد .
   ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان مطلب فوق در نشست نظام تامین مالی تولید افزود :‌ وجود اطلاعات نامتقارن به شکل انتخاب معکوس و مخاطرات اخلاقی منجر شده و وجود هزینه بالای دادوستد به ناکارایی اقتصادی می انجامد .
   نظام مالی کارا با بدست آوردن تخصص در جمع آوری و پردازش اطلاعات ،‌ارزیابی پروژه ها ، تسهیم ریسک و فراهم کردن نقدینگی و ... به افزایش سطح پس اندازها و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد کمک نموده و امکان سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را تسهیل می کنند .
   وی اظهارداشت : نظام های مالی بانک محور و بازار محور ، دو مورد جدی ساختار بازار مالی می باشند و درجه بهینه ترکیب این دو نظام به ساختارهای شکل گرفته در اقتصاد و نیز میزان کارایی واسطه گری مالی در کشورها بستگی دارد .
   اکرمی با بیان اینکه از بعد اهمیت کارکرد این دو نظام ، مطالعات نشان داده اند که تفکیک بین نظامهای بانک محور و بازار محور در درجه دوم اهمیت قراردارد، خاطرنشان کرد: آنچه مهم می باشد کارکرد صحیح بخش مالی است . در فرایند توسعه، بازارهای مالی و بانکها خدمات مکمل را ارائه می دهند به گونه ای که بهبود وضعیت بازار سهام درکشورهای در حال توسعه باعث استفاده بیشتر از خدمات تامین مالی بانکها شده است .
   مدیرکل اقتصادی ضمن اشاره به این موضوع که برپایه تحقیقات تجربی ، فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت ، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی ، زمینه ساز کارایی و رشد بیشتر خواهد بود ، افزود : ادبیات سرکوب مالی و پیامدهای ناظر بر حاکمیت دولت بر نظام بانکی ، نظیر نرخ ذخیره قانونی بالا ، اعمال سقف نرخ بهره و هدایت و کنترل اعتبارات ، مانع از توسعه می گردد . به علاوه مطالعات اخیر نشان داده است که نظام بانکداری متمرکز و مالکیت دولتی بانکها اثر کاهنده بر روی رشد به جای گذاشته است ، ضمن آنکه محدودیت ورود بانکهای خارجی نیز مانع تخصیص کاراتر منابع می گردد.
   اکرمی خاطرنشان کرد :‌ به اعتقاد صاحبنظران در زمینه نظام مالی اسلامی ، بانکداری بدون ربا سازگاری زیادی با نظام مالی مبتنی بر انتشار و دادوستد اوراق بهادار و به عبارت دیگر نظام مالی بازار محور دارد . حتی کارکرد درست بانکداری بدون ربا را در گرو وجود بازار گسترده اوراق بهادار در اقتصاد دانسته اند . این واقعیت به سیاست گذاران کمک می کند که در جهت بستر سازی مناسب برای ارتقاء بازار اوراق بهادار کشور بکوشند .
   گفتنی است در بیست و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی نشست های تخصصی با حضور صاحبنظران ، کارشناسان و مدیران بانکی برگزار شد.
   در نشست نظام تامین مالی تولید دکتر پدرام سلطانی به ارائه مطالعه تطبیقی نظام تامین مالی بخش تولید ، دکتر ولی الله سیف به ارائه سیاست های اعتباری دهه هشتاد و آثار آن در تولید و ابوالفضل اکرمی به بررسی تحلیل عملکرد بانکها در تامین مالی بخش های تولیدی پرداختند .
 تعداد بازديدها:   4,678