عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور در سال جاری؛

تعداد ثبت سفارش به 20 هزار و 245 فقره رسید

 مرکز مبادلات ارزی کشور از روز شنبه هجدهم خردادماه تا روز پنج شنبه بیست و سوم خردادماه تعداد یک هزار و 683 فقره ثبت سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته‌های پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده از ابتدای سال جاری تا پایان روز کاری بیست و سوم خردادماه در این مرکز به رقم 20 هزار و 245 فقره رسید.

 تعداد بازديدها:   3,536