با هدف بررسی سیاستهای پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور

بيست و چهارمین همايش بانكداري اسلامي برگزاری می شود

بيست‌و‌چهارمین همايش‌بانكداري اسلامي روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 12‌و 13 شهریورماه سال جاری با موضوع «‌سیاستهای پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور»‌ در مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران  برگزار می شود.
در این‌همایش ‌دو روزه به‌محورهای‌‌‌ «‌بررسی روند آثار سیاستهای پولی ‌و ‌مالی ‌بر ‌بخش‌های مختلف اقتصاد کشور»، «‌ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی ‌و مالی در سه دهه اخیر»،«‌بررسی آسیب‌های‌اقتصادی ناشی‌از عدم هماهنگی ‌سیاست‌های ‌پولی ‌و ‌مالی» ‌‌و«‌اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی و مالی» پرداخته خواهد شد.
در جنب‌ همایش ، ‌کارگاه های آموزشی«کاشف و امنیت شبکه الکترونیک بانکی» ،«کلیات طرح تحول بنیادین نظام بانکی» و«مدیریت‌ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی»  با حضور صاحب نظران بانکی برگزار می شود.
همچنین ‌در‌ جریان‌ برگزاری ‌همایش‌نمایشگاه ‌تجهیزات ‌بانکداری ‌الکترونیک ‌با‌ حضور‌بانک‌های تجاری دایر خواهد بود.تعداد بازديدها:   3,450