در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ؛

کلیه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ساماندهي می‌شود

بانک مرکزی صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای را مکلف به درج مشخصات و اطلاعات اعضاي هيات امناء، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و سيستم‌هاي نرم‌افزاري در سامانه این بانک کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کليه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال در سطح کشور، اعم از تک‌شعبه‌اي و صندوق‌هاي تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي موظف هستند حداکثر تا تاريخ 15/8/1392 با مراجعه به آدرس اينترنتي nbfi.cbi.ir (قسمت‌ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه- تقاضاي تطبيق) نسبت به درج مشخصات صندوق، اعضاي هيات امناء، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و سيستم‌هاي نرم‌افزاري مورد استفاده اقدام و ضمن اخذ کد رهگيري، مدارک و مستندات لازم را به اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي ارسال نمايند.
همچنين آن دسته از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که پيش از اين به سامانه مذکور مراجعه و کد رهگيري اخذ نموده‌اند، لازم است در مهلت مقرر با درج کد رهگيري اخذ شده از طريق بخش «ويرايش تقاضا» در سامانه مذکور وارد و نسبت به تکميل اطلاعات مربوطه اقدام نمايند.
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي بيش از يک شعبه نیز مکلفند حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اين اطلاعيه نسبت به تجميع و تقليل شعب خود در حد يـک شعبه اقدام و حسب مراتـب ياد شـده در خـصوص صنـدوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي (به شرح فوق) عمل نمايند.
بر اساس این اطلاعیه مهلت تعيين شده به هيچ‌وجه قابل تمديد نبوده و پس از اتمام مدت مقرر، بازرسان بانک مرکزی در سطح کشور صندوق‌ها را  کنترل و از فعاليت آن‌ها جلوگيري به عمل می‌آورند و از سویی انجام هيچ يک از این اقدامات، به منزله موافقت و يا صدور مجوز فعاليت نبوده و متضمن هيچ‌گونه تعهدي براي بانک مرکزي درخصوص اعطاي مجوز فعاليت قرض‌الحسنه نمي‌باشد.تعداد بازديدها:   9,089