شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران


       خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درمرداد ماه 1392 به عدد7/173رسید که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در مرداد ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/43 درصد افزایش داشته است .
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1391 معادل 39 درصد می‌باشد.
 


تعداد بازديدها:   4,816