توزیع اسکناس و مسکوک نو به مناسبت عیدغدیر

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد به‌مناسبت عيد سعيد غدير خم و به منظور رفاه حال متقاضيان محترم از طريق شعب منتخب بانکهاي صادرات ايران، ملت و کار آفرين، ‌نسبت به توزيع اسکناس نو و مسکوک نيکل در شهرستان تهران اقدام نمايد.لذا هم ميهنان عزيز در صورت تمايل مي‌توانند از تاريخ 27/7/1392 لغايت 1/8/1392 به شعب ذيل مراجعه نمايند.
شایان ذکراست دردیگرشهرستانها ، کماکان از سوی ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان  ،اسکناس نو از طریق شعب بانکها توزیع می گردد.تعداد بازديدها:   9,650