شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 1392

       خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 1392 به عدد7/178رسید  که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در مهر ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/36درصد افزایش داشته است .
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1391 معادل 4/40 درصد می‌باشد.تعداد بازديدها:   4,785