شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمـــــات مصرفي در منـــــاطق شهري ايران در آبـــــان‌ماه 1392 به عدد 5/180 رسيد که نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در آبان‌ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/31 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ماه 1391 معادل 0/40 درصد مي‌باشد.تعداد بازديدها:   3,754