محتوای مصوبه دولت به هیچ وجه به منزله پیمان سپاری ارزی نیست

عطف به خبر منتشره در برخی از رسانه ها راجع به مصوبه اخیر دولت مبنی برتکمیل اطلاعات بخش صادرات در سامانه ارزی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:
 محتوای مصوبه دولت به منظور امکان پایش، ایجاد تعادل و ثبات در چرخه ارزی و تجارت خارجی کشور و فراهم آوردن بستر فعالیت امن و رو به پیشرفت بخشهای تولید، صنعت و بازرگانی بوده و به هیچ وجه به منزله پیمان سپاری ارزی نیست.
با تصویب دولت، صادرکنندگان از این پس برای دریافت جایزه صادراتی باید اطلاعات ارزی مربوط به صادرات را در سامانه ارزی بانک مرکزی وارد کنند.
 الزام مورد اشاره در مصوبه پیش گفت، شامل حال تمامی صادر کنندگان در کشور نبوده و صرفاً مربوط به صادرکنندگانی است که تمایل به برخورداری از جوایز صادراتی مورد اشاره در مصوبه دولت را دارند.

 تعداد بازديدها:   3,614