از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد؛

صدور مجوز فعاليت موسسه اعتباري کوثر

        بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت موسسه اعتباري کوثر را صادر کرد.
  به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در راستاي ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غير متشکل پولي که با هدف ايجاد انتظام و ثبات بيشتر در بازار پولي کشور؛ فرآيند آن از چند سال پيش و به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار آغاز و طي هفته هاي اخير شتاب گرفته بود، موسسه اعتباري کوثر موفق شد با تکميل تشريفات اداري و قانوني مربوط،‌ مجوز فعاليت خود را با عنوان«موسسه اعتباري کوثر مرکزي» از بانک مرکزي دريافت کند.
    به موجب بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي،‌ موسسه اعتباري کوثر مرکزي مي تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذيربط، فعاليت نمايد.


 تعداد بازديدها:   15,342