اعطای 3113 ميليارد ريال تسهيلات به شرکت های دانش بنیان در مهرماه

شبکه بانکی در مهر ماه 1396 به 122 شرکت دانش بنيان معادل 3113  ميليارد ريال تسهيلات (به طور متوسط به هر واحد 25.5  ميليارد ريال) پرداخت کرده است.   

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مهرماه 1396 بانک های دولتی 275.1 میلیارد ریال، بانک های خصوصی شده 2149.5 میلیارد ریال و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 688.4 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرده اند.  
بانک های ملت وصادرات به ترتيب با 1421.1 و 646.5  ميليارد ريال بالاترين پرداخت تسهيلات را در مهر ماه 1396 به شرکت های دانش بنيان داشته اند.   

جدول زیر بیانگر تسهيلات پرداختي شبکه بانکی از اسفند 1395 لغايت مهر 1396 است.

بر اساس اطلاعات استخراج شده، تسهيلات پرداختي از اسفند 1395 لغايت  مهر ماه 1396 معادل 20602.9 ميليارد ريال بوده است.

 

مانده مطالبات بانک ها بابت تسهيلات پرداختی به شرکت های دانش بنيان در پايان مهر ماه 1396 :

مانده کل تسهيلات اعطايی به 955 شرکت دانش بنيان در پايان ماه مذکور معادل 35718.4 ميليارد ريال   (ميانگين به هر شرکت 37.4 ميليارد ريال ) است. بيشترين مانده به بانک های صادرات (7421.3 ميليارد ريال )، ملت ( 6631.2 ميلياردريال) و (صنعت و معدن 6279.6 ميليارد ريال ) تعلق دارد.       

مانده مطالبات غير جاری 2364.1 ميليارد ريال ( متعلق به 113 شرکت ) و معادل 6.6 درصد کل مانده تسهيلات است.

مانده مطالبات غير جاري  شامل 1059.9 ميليارد ريال ( 51 شرکت ) سررسيد گذشته، 584.2  ميليارد ريال  ( 36 شرکت ) معوق و 720 ميليارد ريال ( 26 شرکت ) مشکوک الوصول است. تعداد بازديدها:   5,544