بر اساس محاسبات در دی ماه؛

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 9.9 درصد رسید

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 9.9 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 به‌میزان 9.9 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390، در دی ماه 1396 به عدد 258.8 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش داشته است.

این شاخص در دی ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 10.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   3,354