در هفت ماهه گذشته توسط بانک ها انجام شد؛

اعطای 3581 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3581 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 445.2 هزار ميليارد ريال (معادل 14.2 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاري مبلغ 2158.2 هزار میلیارد ریال معادل 60.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 189 هزار میلیارد ریال معادل 9.6 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاري معادل 807.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2158.2 هزار میلیارد ریال)  است.

 ملاحظه مي‌شود از 993.3 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81.3 درصد آن (مبلغ 807.1 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.              

 

22


در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 160299 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.2 میلیارد ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 2917538 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.

 

33

                           
      شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.


 

تعداد بازديدها:   3,938