رییس کل بانک مرکزی:

نکاتی درباره هدایت نقدینگی / سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی، تغییر ترکیب کمیت های پولی است

نکاتی درباره هدایت نقدینگی / سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی، تغییر ترکیب کمیت های پولی است دکتر عبدالناصر همتی ضمن تشریح نکاتی درخصوص هدایت نقدینگی، گفت: با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک با اشاره به دو نکته مهم در بحث هدایت نقدینگی گفت: نکته اول مفهوم نقدینگی است. بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیرآن، شده یا توسط خود بانک‌ها، تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است که بخش عمده آنها، هم راستا با تامین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد.

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص دومین نکته در مبحث نقدینگی تصریح کرد: نکته دوم اینکه نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که بیشترین بازدهی (خالص از ریسک) را داشته باشد، بنابراین، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد شود.
 


تعداد بازديدها:   5,226