روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

انجام اولين معامله رسمی بانک مرکزی در چارچوب عمليات بازار باز

انجام اولين معامله رسمی بانک مرکزی در چارچوب عمليات بازار باز
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران روز شنبه مورخ 28 دی ماه 1398، براي اولين بار، معامله اوراق بدهي دولتي را در چارچوب عمليات بازار باز و در قالب خريد قطعي اوراق مزبور انجام داد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت که رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در پنجاه و نهمين مجمع عمومي بانک مرکزي که روز پنج‌شنبه 26 دی ماه برگزار شد، از آغاز عمليات بازار باز در بانک مرکزي رونمايي کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنين این بانک در نظر دارد روز چهارشنبه مورخ 2 بهمن ماه مجدداً اقدام به خريد قطعي اوراق بدهي دولتي از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در چارچوب عمليات بازار باز نمايد. در همين راستا تمامي سازوکارها و شرايط مربوط به خريد قطعي مزبور براي کليه بانک‌هاي عضو بازار بين‌بانکي ارسال شده است و اين بانک‌ها تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1 بهمن مهلت دارند تا بر اساس نيازهاي نقدينگي کوتاه‌مدت خود، پيشنهادات فروش خود را به بانک مرکزي ارسال نمايند.

علي‌ايحال، هدف بانک‌مرکزي از معرفي عمليات بازار باز، نوسازي چارچوب سياست‌گذاري پولي با به‌کارگيري ابزارهاي غيرمستقيم پولي است. عمليات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطاي تسهيلات به بانک ها در قبال اخذ وثيقه و سپرده‌پذيري از بانک ها) به بانک مرکزي اجازه مي‌دهد مديريت موثرتري بر نرخ سود بانکي و تخصيص بهينه نقدينگي در بازار بين بانکي ريالي داشته باشد؛ تا از مسير آن، کانال‌هاي سازوکار اشاعه پولي- بويژه کانال نرخ سود- تقويت شود.

اميد است با اجراي تدريجي و هدفمند چارچوب جديد سياست‌‌گذاري پولي و همچنين رعايت الزامات آن، در افق زماني يک‌ساله، شاهد کنترل انتظارات تورمي و ثبات قيمت‌ها بوده و زمينه کمک به رشد اقتصادي در کشور فراهم شود.


تعداد بازديدها:   6,361