مجوز فعالیت شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران صادر شد

    روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب هیات محترم وزیران ، از تاریخ 13/6/1389 مجوز فعالیت شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران را صادر نمود.
   براساس این مجوز و طبق مفاد بند پ ماده 1 آیین نامه مذکور کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و کلیه تامین کنندگان موظفند اطلاعات موردنیاز سامانه اعتبارسنجی را تامین نمایند.
  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر فعالیت شرکت ، نظارت می نماید و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی از گزارش های اعتبارسنجی شرکت ، در راستای بهبود تصمیمات اعتباری خود استفاده نمایند

تعداد بازديدها:   9,034