ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی وبانکی برگزار شد

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی وبانکی، تحت عنوان "حقوق پرداخت های بانکی با تأ کید بر نقش بانک مرکزی " با سخنرانی دکتر مصطفی السان ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و کارشناس مسایل پولی وبانکی ، در بانک مرکزی برگزار شد .
    در این نشست دکتر مصطفی السان با اشاره به دو موضوع حل و فصل اختلا فات مربوط به پرداخت های بانکی و نقش بانک مرکزی در این پرداخت ها گفت : عملیات دریافت و پرداخت ،بخش عمده ای از فعالیتهای بانکی را تشکیل می دهد و از جمله عملیاتهای بانکی است که در آن بانکها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درارتباط هستند . پرداختهای بانکی،مسائل حقوقی متعددی را موجب می شود که بررسی دقیق اوصاف و ماهیت آنها می تواند بانکها و موسسات مالی را در تنظیم دقیق روابط خود با مشتریان و جلوگیری از بروز هر گونه اختلال و اختلاف یاری نماید . به علاوه ، لازم است در فرض بروز اختلاف ، تا حد امکان راه حلهای غیر قضایی برای حل و فصل آنها ارایه شود .
     دکتر السان درادامه به انواع وشیوه های پرداخت های بانکی ، اختلال و اشتباه در پرداختهای بانکی و آثاری که دربروز خطا یا اشتبا ه می تواند در این نوع از پرداخت ها داشته باشد ،اشاره کرد .                    
     ایشان اظهار داشت: چهار نوع پرداخت بانکی وجود دارد که مهمترین آن پرداخت هایی هستند که بانک به عنوان واسطه عمل می کند.
      وی افزود :بانک مرکزی دراین پرداخت ها سه وظیفه  ایفا می کند . اولین وظیفه بانک مرکزی به عنوان یکی از طرفین پرداخت ، در پرداخت های کلان یا پرداخت های دولتی می باشد یعنی بانک مرکزی به مثابه بانک بانکها ست و بانک مرکزی بانک دار دولت است. دومین وظیفه  بانک مرکزی راهبری و نظارت بر نظامهای پرداخت به معنای مدیریت عالی آنها می باشد و به معنای مداخله درامور داخلی بانکها نیست و بیشتر در جهت نظارت بر جریان پول و روابط بین بانکی است و سومین وظیفه بانک مرکزی هم در پرداخت های کلان و بین المللی می باشد.


تعداد بازديدها:   5,727