شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه 1389

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران ،خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در اسفند ماه 1389 به شرح ذيل است
   شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفند ماه 1389 نسبت به ماه قبل 4/3درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 9/19 درصد رشد داشته است.
  نرخ تورم در  سال 1389 نسبت به سال 1388(دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1388 ) معادل 4/12 درصد مي باشدتعداد بازديدها:   7,543