ديدار و گفتگوی رئيس كل و قائم مقام بانك مركزی با مديرعامل صندوق بين المللی پول

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،آقايان دكتر بهمني ودكتر پورمحمدي رئيس كل وقائم مقام بانك مركزی در واشنگتن با آقای استراس كان ( Strauss-Kahn)مدير عامل صندوق بين المللی پول ديدار وگفتگوكردند.
آمادگي براي انتقال تجربه هدفمند سازي يارانه ها به ساير كشور ها:
در اين ديدار آقاي دكتر بهمني طرح هدفمندي يارانه ها را بعنوان مهمترين وبزرگترين طرح اصلاحات اقتصادي ايران در 30سال گذشته خواند وآن را نتيجه حمايت گسترده عمومي واجماع مسئولين كشور وبرنامه ريزي دقيق دولت خواند . وآمادگي كشورمان را براي انتقال اين تجربه به ساير كشورها اعلام نمود. وي اعلام داشت ايران سال نوخود را به سال جهاد اقتصادي نامگذاري نموده است واصلاحات ديگري ازجمله اصلاحات نظام بانكي ونظام مالياتي را در دستور كار دارد.
آقاي استراس كان( Strauss-Kahn)در اين گفتگو ،هدفمند سازي يارانه ها را كار بسيار مهم وبزرگ دولت ايران خواند . وآمادگي صندوق بين المللي پول براي  همكاري در اين زمينه را اعلام نمود.
اعتراض به سكوت صندوق بين المللي پول در قبال تحريم هاي يكجانبه بعضي از كشور ها عليه ايران :
رئيس كل بانك مركزي با اعتراض به تحريم هاي يكجانبه وضع شده توسط بعضي از كشورها بر عليه ايران اعلام داشت تحريم هاي فراسرزميني باعث ايجاد آثار نامطلوب بر اقتصاد جهاني مي شود وي بيان داشت اين اقدام باعث بروز آثار منفي بر بازار نفت وثبات اقتصاد جهاني خواهد شد .وايران  بعنوان يك صادر كننده بزرگ نفت و گاز در كمك به ثبات بازار انرژي ظرفيت بالفعل وبالقوه زيادي دارد . مسلما استمرار اقدامات يكجانبه فوق وايجاد موانع بانكي براي جريان وجوه حاصل از فروش نفت وگاز  شوك ديگري را به بازار وارد خواهد كرد. وي با اعلام اينكه صندوق بين المللي پول نهادي متعلق به 187 كشور عضو است وحفظ ثبات مالي جهاني مسئوليت مشترك همه اعضاء است بيان داشت : تصويب مقررات فراسرزميني توسط آمريكا وتحميل آن به ساير كشورها ي عضو وبانكهاي آنها مغايربا اهداف صندوق مي باشد وريسك هاي متعددي را بر ثبات بازار انرژي به همراه خواهد داشت . وي اظهار اميد واري كرد كه صندوق بين المللي پول بررسي واطلاع رساني اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد تا مانع از ادامه اينگونه اقدامات مبتني بر انگيزه هاي سياسي شود .
آقاي استراس كان( Strauss-Kahn)مدير عامل صندوق بين المللي پول اعلام داشت اين صندوق با تعيين تيم فني بررسي اين موضوع را در دستور كار قرار خواهد داد و گزارش دقيقي همراه با تجزيه وتحليل در اين زمينه ارائه خوهد نمود.
لازم به ذكر است هيات بانك مركزي كشورمان به سرپرستي آقاي دكتر بهمني براي شركت در اجلاس سالانه صندوق بين المللي پول در واشنگتن بسر مي برد وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يكي از اعضاي هيات عامل اين صندوق مي باشد.
تعداد بازديدها:   6,801