تاکید به رفع محدودیتهای تامین مالی واحدهای تولیدی وصنعتی بدهکاربه سیستم بانکی کشور

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،درراستای اجرای سیاست های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور حل مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی وصنعتی  بدهکاربه سیستم بانکی کشور ، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ20/2/90 در بانک مرکزی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی وبا حضور رئیس اتا ق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وبرخی ازمدیران عامل بانک ها وروسای اتاق بازرگانی شهرستانهای همدان،اهواز،مشهد،کاشان وتبریز تشکیل شد.
   برگزاری این جلسه که درآن برلزوم ایجادفرصت های شغلی وراهکارهای موثربرای تسهیل در پرداخت دیون به بانک ها ورفع محدودیتهای تامین مالی این واحدها تاکید شد،درآینده نیزادامه خواهدیافت بااستقبال مدیران عامل بانک ها ونمایندگان بخش خصوصی حاضر درجلسه روبرو شد.تعداد بازديدها:   7,107