ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی در موسسات اعتباری به بانکها

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه اجرائی آن ، موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14/9/88 وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاحات بعدی آن ، دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی در موسسات اعتباری را طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/90 به مدیران عامل بانکهای دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ابلاغ کرد .
بخشنامه یاد شده از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ، بخش نظارت بانکی -بخشنامه های نظارت  قابل دسترس می باشد .تعداد بازديدها:   8,725