قابل توجه صرافان محترم سراسر کشور

 بدینوسیله به اطلاع می رساند ، از تاریخ صدور این اطلاعیه شرکتهای صرافی سراسر کشور ملزم به ثبت معاملات و تراکنشها در سامانه نصب شده در صرافی می باشند . بدیهی است عدم ثبت و درج اطلاعات در سامانه  مزبور، موجب جلوگیری از فعالیت و ابطال مجوز آن صرافی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
 ضمنا شماره فاکس 22257177 جهت ارائه پیشنهادات و نصب مجدد نرم افزار اعلام می گردد .تعداد بازديدها:   7,040