شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1390

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در اردیبهشت ماه 1390به شرح  ذیل است : شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1390 نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ،شاخص مذکور 2/21 درصد رشد داشته است.
     نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1389 معادل 2/14 درصد می باشد.تعداد بازديدها:   7,341