مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی خبر داد:

جمع آوری تابلوهای تعاونی اعتبار آزاد و الزام موسسات اعتباری به رعایت نرخ های بانک مرکزی

   تابلوی تمامی تعاونی های اعتبار آزاد تا ابتدای تیرماه جمع آوری خواهد شد و مردم دیگر تابلویی تحت عنوان تعاونی اعتبار متعلق به چنین موسساتی را نخواهند دید.
  مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی با بیان این خبر گفت: در جلسه ای که روز دوشنبه با حضور مدیران عامل و نمایندگان تمامی موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد، تمام این موسسات مکلف شدند از این پس نرخ های مصوب بانک مرکزی را در مورد  سود سپرده های بانکی که در بسته سیاستی نظارتی امسال قید شده است ، به طور دقیق اجرا کنند.
  دکتر سید محسن فاضلیان افزود: بررسی های حضوری بازرسان بانک مرکزی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق این موسسات نرخ های مصوب را به شعب خود ابلاغ کرده اند و در جلسه اخیر نیز به موسساتی که تا کنون این ابلاغ را نکرده اند ، تذکر داده شد تا سریع تر اقدام کنند.
  وی تاکید کرد: صراحتاً به موسسات اعتباری غیر بانکی گفته شد که در صورت عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی بنا بر قانون نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی از طریق نیروی انتظامی و سایر مراجع قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
  فاضلیان با اشاره به ضرورت جمع آوری تابلوی تعاونی های اعتبارآزاد گفت: با اقدامات بانک مرکزی در حال حاضردر اقتصاد کشوربنگاهی به نام تعاونی اعتبار آزاد وجود ندارد و قانون همچنین بنگاهی را به رسمیت نمی شناسد وتنها موسسات اعتباری غیر بانکی ،موسسات اعتباری هستند که در حال حاضر تحت عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی (موسسات مالی اعتباری در شرف تاسیس ) در قالب 14 موسسه ساماندهی شده اند ازاین تعداد برخی مجوز فعالیت دائم گرفته اند و برخی نیز در شرف تاسیس هستند که این عبارت بر روی تابلوهای آنان قید شده است.
  مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی در مورد دیگر ضوابط قانونی تکلیف شده بر موسسات اعتباری گفت: این موسسات از این پس حق افتتاح شعبه جدید یا انتقال شعبه موجود به آدرس دیگر را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارند.

  وی ادامه داد: موسسات اعتباری دارای مجوز ودرشرف تاسیس مکلف اند به تدریج سپرده قانونی مصوب بانک مرکزی را نیز تودیع کنند.
  گفتنی است براساس بسته سیاستی مصوب بانک مرکزی برای سال جاری ،نرخ سود سپرده ها به شرح جدول زیر می باشد:

نوع سپرده                                  نرخ سود علی الحساب
تا سه ماه                                            6  درصد
3 تا9 ماه                                            8 درصد
بالای 9 ماه و کمتر از یک سال               10 درصد
یک ساله                                         5/12 درصد
دو ساله                                              13 درصد
سه ساله                                         5 / 13درصد
چهار ساله                                          14 درصد
پنج ساله                                             15 درصد

 

 تعداد بازديدها:   7,827