سومين جلسه كميته نظارت بر بازار ارز كشور تشكيل شد

      به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سومين جلسه كميته نظارت بر بازار ارز كشوربه رياست قائم مقام بانك مركزي تشكيل شد ، براساس مصوبات اين جلسه مقرر گرديد برنامه ريزي لازم براي تامين ارز مورد نياز حجاج از طريق بانك ملي ايران به عمل آيد. با هدف اطمينان از تامين ارز مورد نياز مسافران در فرودگاه حضرت امام خميني (ره) مقرر شد بازرسين بانك مركزي بصورت 24 ساعته در فرودگاه مستقر و نظارت لازم را بر عملكرد بانكها و صرافي هاي فعال دراين فرودگاه بعمل آورند.
       براساس مصوبات كميته نظارت بر بازار ارز كشور يك صرافي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي در فرودگاه امام خميني (ره) فعاليت مي نمود، تعطيل گرديد و به صرافي ديگر به علت عدم رعايت سقف تعيين شده نرخ فروش ارز تذكر داده شد و مقرر شد چنانچه در مهلت زماني مقرر جهت اصلاح امور اقدام ننمايد اين صرافي نيز تعطيل شود و واحدهاي جايگزين تعيين گردد.
       همچنين دراين جلسه تعدادي از بانكها كه براساس گزارش بازرسين، نرخ هاي تعيين شده ارز را رعايت ننمودند ، تذكر دريافت كردند.تعداد بازديدها:   6,602